Yêu vì sắc , sắc phai tình nhạt

Yêu vì tiền, tiền hết tình tan

yêu vì tài, tài hư tình hỏng

yêu vì mộng, mộng đứt tình đau