Thụy Dương (Dịch từ Pitarest)
(Theo Congluan)

Nguồn: emdep

 

(ST)