Bao hoài niệm gửi trong trang nhật ký.
Chỉ còn lại hình bóng nơi trái tim.
Là mai đây mỗi đứa một phương,
Đến khi nào mới được gặp lại.
Bạn thân hỡi hãy cùng thành công nhé.
Có các bạn đời mình thật là vui .