Là vì các bạn chưa từng làm những điều này cùng nhau!

st