Thế giới rộng lớn như thế vậy mà em lại gặp anh nếu không phải là duyên thì cũng là phận. Duyên do mình tạo ra. Phận do trời mang tới. 

Chúng ta thuộc về nhau!