Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có thương hay không thương. Đã thương thì không đúng thời điểm hay kể cả sai người, cũng chẳng thành vấn đề. Em đã tìm được đúng người đúng thời điểm, hạnh phúc gì bằng nữa chứ, em muốn được làm cô dâu của anh