Muốn trải nghiệm cảm giác thành 1 cô dâu

mong muốn khi tham gia trương trình : hy vọng sẽ được thử hiện điều ước 1 ngày trở thành cô dau ( vì hiện tại độc thân)