Những tưởng chẳng quen nhau

Lại thành ra thân thiết

Rồi một ngày nhớ siết

Mình dùng dằng yêu đương

 

Những tưởng nếu có thương

Hai đứa sẽ chung đường

Đâu hay duyên lỡ nhịp

Giữa đường lắm tai ương

Những tưởng nợ đứt cương

Mã yên không ai nắm

Ai hay tình đằm thắm

Duyên này, vẫn hoài vương