Tôi đã 32 tuổi chưa mặc áo cô dâu lần nào , đang quen anh nhỏ hơn 5 tuổi đã được 5 năm , nên chúng tôi muốn đăng kí dự thi khắc khi lại khoảng đáng nhớ nhất trong cuộc đời 32 tuổi này . Trong năm nay chúng tôi sẽ kết hôn .