– Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu

con.

– Bởi trước con, anh ấy là của mẹ.

– Anh ấy yêu con một thời trai trẻ.

– Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ

ơi!

– Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời.

– Hình bóng mẹ lồng vào tim anh

ấy.

– Dẫu bây giờ con được yêu đến

vậy.

– Con cũng chỉ là người phụ nữ

thứ hai…  ♥