Bím tròn quanh đầu

– Thắt bím từ 1 bên mái, thắt đến đâu lấy lọn tóc mới đến đấy
– Từ phần mái bên phải, thắt theo 1 vòng quanh đầu về đúng điểm đó.
– Giấu đuôi tóc vào phía sao bím, kẹp tăm cố định những phần tóc chỉa ra.

Bím phồng đuôi ngựa

– Chia tóc thành 2 phần: 1 phần tròn quanh đỉnh đầu, kẹp tạm để cố định, phần dưới cột đuôi ngựa.
– Thả phần tóc trên đỉnh đầu, đánh rối lần lượt từng phần nhỏ từ mái ra sau, thả về trước trán để phân tách với phần tóc còn lại (chỉ làm phần tóc giữa đầu, bỏ qua phần tóc 2 bên tai).
– Hất ngược phần tóc đánh rối về sau đầu, thắt bím từ giữa trán về sau đầu, thắt đến đâu lấy thêm tóc mới (từ 2 bên trán và phần tóc quanh tai) đến đấy.
– Tiếp tục thắt dài ra sau rồi cột đuôi với phần tóc đuôi ngựa, chỉnh bím lỏng ra cho tự nhiên.
Bím búi trễ

– Đánh rối phần tóc mái trước trán để tạo độ phồng, tiếp tục đánh rối 2 phần tóc phía sau, vuốt về sau đầu.
– Thắt bím những lọn tóc nhỏ vòng ra sau lớp tóc phồng, thắt đến đâu lấy tóc mới đến đấy, bắt đầu từ phần tóc mai, đến phần tóc sau tai rồi sau 2 bên gáy, cột đuôi.
– Cài băng đô có răng lược 2 đầu (nếu có) và chỉnh lỏng bím cho tự nhiên.
– 1 tay giữ phần đuô tóc dài nhất, tay kia đẩy bím lên trên, cuộn tròn vào trong, giấu sau ót, cố định bằng kẹp tăm.