1-Tóc búi thấp nhẹ nhang

2-Tóc búi cao két hợp phụ Kiên hao co tụ nhiên

3-tóc búi cầu ky dính phụ kiện sang trong