Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tiền làm trung tâm, thì người đó sẽ sống rất khổ

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy con cái làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất mệt mỏi

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết đủ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khoái hoạt, vui vẻ

Nếu như trong cuộc sống, người nào biết lấy ơn làm trung tâm thì người đó sẽ sống vô cùng lương thiện.

Nếu như trong cuộc sóng, người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương.

Làm người: Đối với người trên mà cung kính, đối với người bên dưới không cao ngạo, ấy là lễ.

Làm việc: Đối với việc lớn mà không hồ đồ, việc nhỏ mà không so đo thì là trí tuệ.

Đối với lợi: Nếu như có thể cầm được 6 phần nhưng chỉ lấy 4 phần thì ấy là nghĩa.

Đối với luật: Giữ mình như hoa sen hương thơm thanh khiết thì ấy là liêm

Đối với người: Trước sau như một, chân thành đối đãi ấy là tín

Tu tâm: Kính trời (thiên thượng) yêu người thì ấy là nhân (nhân từ, nhân ái)

Lúc không có tiền: Nếu đem siêng năng cần mẫn cho đi thì tiền ắt sẽ đến. Đây được gọi là “ông trời ban thưởng cho người cần cù”.

Lúc có tiền: Nếu có thể đem tiền cho đi thì người ắt sẽ đến. Đây được gọi là “tài tán nhân tụ”.

Trước sau như một, chân thành đối đãi ấy là tín

Lúc có người ở bên: mà đem tình yêu thương cho đi thì sự nghiệp sẽ đến. Đây được gọi là “bác ái lĩnh chúng”

Khi sự nghiệp thành công: Nếu đem trí tuệ cho đi thì vui mừng sẽ đến. Đây được gọi là “đức hành thiên hạ”.

Không cho đi thì không nhận được, không mất thì không được. Bởi vì trái đất là hình tròn cho nên đối xử với người khác như thế nào thì người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy!