Em ah!anh thì nghèo,còn em là một tiểu tu,Nhung trong tình yêu không phân biệt giàu hay nghèo,mà chỉ yêu bàng cả trái Tim,yêu bàng một tấm lòng chân thật,Anh không có gì,Anh chỉ có con Tim ,một bò vay rông cho em nướng tựa một đoi tay đủ súc Trâm sóc tốt cho em hết cả cuộc đòi" em hay  làm vọ Anh nhe,làm mẹ của các con chúng ta sau này,em đòng ý không?Lòi cầu hôn không nến không Hoa không nhẫn,chỉ có tấm Long chân thật,cũng đủ làm trái Tim em sau xuyến ,em cám on Anh vành cho em mọt tấm chân tình thành thật,em yêu Anh gì sụ thật thà của Anh em bàng lòng làm vọ Anh và làm mẹ của các con chúng ta sau này .Sụ chân thật ,yêu thật thà chiến tháng và vược qua mọi thủ thách,và hạnh phúc mãi mãi