"Người thứ 3 quà quảy bước

Ước một ngày hạnh phúc lên ngôi

Tâm trạng rối bời

Tim vẫn mong một chỗ nhỏ thôi

Nơi góc khuất trái tim người

Tình yêu đâu có tội

Sao đời bảo tình em nông nổi?

Thứ tình phơi ra ánh sáng

Khiến e phải cuộn mình

Vẫn là tình

Cớ sao đời phủ định?

Tình người không thật

Lòng người không thật

Hà cớ tim em đau?

Kẻ đến sau kẻ đến sau

Em vùng vằng trốn chạy

Anh không níu em lại

Tình tan hoang

Vỡ tan vỡ tan

Em mang tội

Yêu người em yêu"

Juli