Làm con gái thật khó phải tụ lụa trọn hay quyết định nên đi lấy chồng,hay phải sống đọc thân cả đòi?Khi ở vậy thì Thiên Hạ vèm pha đủ đièu,nào là gái vô duyên,gái ế,hay gái già không ai thèm cưới.

Khi lấy chồng,khi gặp chồng tốt ,hay tại số phận đẩy đua,gặp người không tốt,Bác hạnh ra sau?Ôi thoi,nếu cho mình lụa tron lại thêm một lần mình xẻ không lấy chồng?Cuộc sống mà,không nhu nhũng gì mình mo ước,ngày trước khi cưới sống cupocj sống vui vẻ,Hoà đòng,khi lấy chồng ròi,thành bà cụ non hòi nào không ai hay biết.

Ngày em lấy Anh,em nhũng tương Anh xẻ Trâm sóc yêu thuong em,tạo cho em cupocj sống yếm điềm hạnh phúc,Nhung sau bao Nam Anh càn ngày càn lộ rot bản chất con người thật của a ra.

Qua bao Nam tháng Trung sống,e cố gán phấn đáu nui dạy con ,em có gan vung ven cho gia đình,đỏi lại Anh lo an choi nhậu nhẹt,không lo Láng giàu nghèo bàng bạn bàng bè,chỉ biết cho riêng mình,an ngày nào lo ngày ấy,sống một cupocj sống tạm bọ,em càn khuyen Anh ,thì Anh càn xa ngả rượu chè nhièu hon,em làm sau đẻ Anh lo tu trí làm ân.Đúng là khi có gia đình riêng ròi người phụ nủ phải Cần có người bảo vẹ che cho Nhung ở đây người phụ nủ ấy chỉ tụ mình rồng ránh,làm sau đủ mạnh mẻ lo cho con cái,làm gì có đọng lục để sống vui vẻ đây.Số phận người phụ nủ bấc hạnh là thế,họ phải tụ cam chiều,hay mạnh mẻ đúng lên?nhung Anh ah,em không cam chiệu đầu Hàn vói số phận,Anh không còn thuong em nữa thì chia tay,em sản sàn buon a ra không hề niếu kéo,em chỉ Cần con em là đủ em tụ nui con nên người,thà ràng một mình em rồng ránh nui con khôn lớn,chú em không nui một người đàn ông tới ngày chỉ biết cho bản thân mình,không nghỉ tới cảm xúc của mọi người xung quanh,không nghỉ tới vọ mình Cần gì muốn gì?cho nên khi sau này có chia tay Anh đùng nên trách em sau vô tình bỏ roi Anh em dẻ Anh suy nghỉ cho tới khi con giáp thoi noi đến đó Anh không thay đỏi đùng trách em vô tình Anh nhé?.