Tôi muốn tham gia chương trình để học hỏi kinh nghiệm vì tôi sắp kết hôn