Mỗi lần đi đâu về câu đầu tiên bố hỏi luôn là " Mẹ mày đâu?" 

nguồn fb