Trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau
Giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu
Nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc
Cho tình chồng vợ mãi dài lâu.
( Sưu tầm)