Một đoi Uyên uong mói cưới đến nghỉ Trang mật trong một Trang trại ở vùng quê.Ông chủvtrang trại khá tốt bụng,tạo đièu kiện tối Đa cho đoi bạn tre tận hưởng hạnh phúc.

Đến mỗi bữa ân ông ta đièu ra trước san gọi vói lên can gác noi hai người đang trọ,nhác họ xuống vùng bữa.

Sáng nọ,vùa nghe tiếng gọi,tràng trai thò đầu ra và Trã lòi,khong Cần ân sáng,.Đến trua khi người đàng ông đến gọi,tràng trai lại ở Trần thò đầu ra của sổ tra lòi: chúng cháo không Cần ân đau chỉ sống bàng quả tình yêu thoi.

Ông chủ Trang trại càu nhàu

Khoong ân cũng không sau,Nhung ân quả tình yêu thì đùng có lột vỏ ném xuống sân.Sáng đến giò mấy con vịt của tôi mất nghẹn vỏ quả ình yêu của Anh chị ròi đấy ,.

                                                                                         SU TẦM