Đăng ký nhà cung cấp

Chọn gói dịch vụ bạn muốn đăng ký

 • Free

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 1

  Doanh thu lên đến 10.000.000 đ

  Transaction fee: 8%

 • Gold

  850.000 đ/ Tháng

  Không giới hạn sản phẩm

  Doanh thu lên đến 50.000.000 đ

  Người bán hàng microstore

  Transaction fee: 4%

 • Gói hiện thời

  Diamond

  2.700.000 đ/ Tháng

  Không giới hạn sản phẩm

  Doanh thu lên đến 100.000.000 đ

  Người bán hàng microstore

  Transaction fee: 2%

Chi tiết của nhà cung cấp

Vì các nhà cung cấp bán sản phẩm trên thị trường của chúng tôi, chúng tôi ([công ty]) phải yêu cầu một số thông tin nhất định về họ. Ví dụ: tên công ty và mô tả của nhà cung cấp được hiển thị cho khách hàng và dùng để phân biệt các nhà cung cấp với nhau; địa chỉ được sử dụng để tính phí vận chuyển.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu cầu một số dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên / họ và địa chỉ email. Chúng cần thiết để tạo tài khoản quản trị viên của nhà cung cấp trong hệ thống của chúng tôi. Các nhà cung cấp làm việc với thị trường thông qua các tài khoản như vậy. Địa chỉ email là cần thiết vì chúng phân biệt các quản trị viên với nhau. Bạn đăng nhập vào cửa hàng bằng cách nhập địa chỉ email bạn cung cấp tại đây. Tên là cần thiết vì một nhà cung cấp có thể có nhiều quản trị viên — theo cách đó, việc xử lý trách nhiệm giải trình sẽ dễ dàng hơn.

Chúng tôi cũng gửi các email liên quan đến tài khoản (chẳng hạn như thông báo trạng thái đơn hàng, email đặt lại mật khẩu, v.v.) tới địa chỉ email được cung cấp. Vì lý do đó, chúng tôi cần lưu trữ địa chỉ email của bạn trong khi bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rằng bạn không còn muốn làm việc với thị trường của chúng tôi nữa và muốn xóa dữ liệu cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi (hoặc nếu bạn muốn lấy tất cả dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản của bạn mà chúng tôi có), vui lòng gửi email tới info@marry.vn.

Nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân của mình đã bị sử dụng sai mục đích, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo cho bạn về quyền này; chúng tôi thực sự không có ý định sử dụng sai dữ liệu của bạn.