Anh là một công nhân Bình thường không biết ân nói ,Anh nghĩ sau nói vậy?em nè ,e đòng ý làm ọ Anh nhe,sau này có truỵen gì đi nữa a húa không bao giò nói ly vị hay bỏ e đâu?Vì câu Anh nói qua thật mà em bàng lòng không đán đo,quã thật nhu Anh nói giò đây hai con ra đòi mà đã xay ra biết bao truyện Nhung a không bao giò đòi ly hôn?Cám on a cho em nièm vui mạt vù a thật thật đến nói em phải cáo rác gì a,cho vù a làm e buòn di trân nữa e cũng không trách giò đây gì hai con mình có gan giũ Vũng hạnh phúc ông xả nhé!Bà xã yeu ông xã!