Lá đơn được viết theo đúng mẫu với mở đầu bằng “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập – tự do – hạnh phúc" rất rõ ràng.