Thiệp cưới thắt nơ

 

Thiệp cưới in chữ hỷ

 

 

Thiệp cưới kiểu phong thơ

 

Thiệp cưới kiểu cuốn sổ